Ya pili ni ile iliyokuwa ikitolewa kuwajulisha watu kuwa wakati wa Swalah umeshaingia au kuwapasha habari wenye kutaka kufunga kuwa wakati umekwisha na hawawezi kula wala kunywa tena. Idara ya Islam International publications Ltd. inatoa huduma isiyo kifani katika uwanja wa uenezaji wa mafundisho sahihi ya Kiislamu, na inashughulika usiku na mchana kutoa vitabu vya kumstawisha mwenye hamu kiroho. Allah Akbar Adhana ya Swala ya alfajiri leo 31 Mei katika msikiti wa Al Nabawi baada ya kufunguliwa tena. Sasa umefika wakati wa kuchambua jinsi kilivyoingizwa kipengele cha ziada ndani ya adhana ya alfajiri. yeye aliamuru kuongeza nami nachukia kuongeza katika adhana na kuongeza kitu baada ya adhana,.39 2. 7. Adhana ya Swala ya Alfajiri Alfajiri imewekewa adhana mbili: ya kwanza ni kabla ya kuingia wakati, na ya pili ni ya kujulisha kuwa wakati umeingia ili watu wahudhurie kuswali. Kama watu wata acha kuadhini na kuqimu kwa makusudio swala yao ni sahihi lakini watapata dhambi. 5. Namna ya kukimu: (Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Amepokewa ‹Uqbah bin ‹Amir akisema: Nilimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ akisema: (Anamuonea ajabu Mola wako mchunga mbuzi aliye juu ya kilele [ Shadhiyyah: Ni kipande kilichoinuka kilichoko kwenye kilele cha jabali.] 1. Sheria inataka Adhana itolewe kwa sauti nzuri na kubwa ili watu wasikie na waje kuswali. (2:187). Ama ikiwa itakimiwa na mtu ashaanza kuswali Sunna, ataikamilisha iwapo imesalia kidogo kumalizika, na ikitokuwa hivyo, ataikata, bila ya kutoa Salamu, na ataingia kwenye Swala ya faradhi pamoja na imamu. Kufunga swaumu pia kunaitwa imsak. Aisha, radhiyallaahu â anhu,, alikuwa na kawaida ya kutoa adhana usiku. 3. 3. - Adhana ya Swala ya Alfajiri. Abdullah akasema: “Tuwaitie watu kwenye Swala”. Nijibu tafadhali. Maoni Yako-Wasiliana Na sisi (Contact Us). tika adhana ya alfajiri (as-Swalatu khayrun minan naw-mi) Mtume (s.a.w.) Ni kujulisha kuanza kuswaliwa kwa kuleta maneno maalumu ya dhikiri. Hakuna mwanadamu yeyote aliyehusika katika kuleta sheria ya adhana Hakika adhana na iqama ni kati ya mambo yaliyothibiti ndani ya dini na ni alama ya dini. Katika kipindi hiki anatakiwa kufanya bidii kubwa ya kuswali swala ya Jamaa ili aweze kuidhibiti swala yake, na ni kwa sababu imamu anabeba kiasi fulani cha mapungufu ya maamuma. Amesema Mtume ﷺ: (Hakuna jini wala binadamu wala kitu chochote kinachofikiwa na sauti ya mwadhini isipokuwa humshuhudilia Siku ya Kiyama) [ Imepokewa na Bukhari.]. Kujulisha kuwa wakati wa swala umeingia. Adhana ya mtoto anayefahamu inakubalika. Je inajuzu kusali nafla baada ya adhana ya alfajiri au la ? Nimeridhika kwamba Mwenyezi Mungu ndie Mola, na kwamba Muhammad ﷺ, ni mtume na kwamba Uislamu ni Dini) [ Imepokewa na Muslim.]. Akasema, ‘Haki- ka Bilali anaadhini usiku (adhana ya mwanzo), basi kuleni na mnywe hadi aadhini Ibn Ummi Maktu- um,’” (Bukhari na Muslim). Assalaam aleikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. KUELEKEA QIBLAH: Ni suna muadhini kuelekea Qiblah wakati wa kuadhini, kwa sababu bora ya pande za kuelekewa kwa ajili ya ibada ni upande uliyoko Qiblah. KIMETOLEWA WAVUNI NA: TIMU YA AHLUL BAYT DIGITAL ISLAMIC LIBRARY PROJECT. Ukifanya Sajdatus-Sahw Unatoa Salaam Au Hutoi? ], basi wangepiga kura kushindania hayo) [ Imepokewa na Bukhari.]. Kutwahirika kwa mwadhini kutokana na hadathi mbili. Ni sunna. 2. alikuwa akisali usiku rakaa kumi na tatu, halafu tena husali anaposikia adhana ya Alfajiri rakaa mbili hafifu [1] ”. Kinamtolea ushahidi mwadhini kwa Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, Siku ya Kiyama, kila kilichofikiwa na sauti yake. Basi Mtume wa Mwenyezi Mungu akamwambia: endelea kula vyakula vyako mpaka Ibn Makhtuum atoe adhana, kwani yeye huwa hatoi adhana mpaka kuche. Calculate Islamic namaz timing in Dar es Salaam, Tanzania for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha.-Muslim World League (MWL) Abdullah akasema: “kwani? 3. Category06, NYAKATI ZA SALA : 7, Fatwa120. ], 8. 2. Adhana na Iqama ni lazima katika swala za Jamaa, si kwa mtu anayesali peke yake. 6, uk. Wakati wa Swala ya Alfajiri huingia baada ya weupe kutanda katika mbingu ya mashariki na huendelea hadi kuchomoza kwa jua. 1192, lango wa tathwib fii adhanal fajri. Haifai kutoka Msikitini baada ya kuadhiniwa na kabla ya kukimiwa kwa hadithi ya Abuu Hureyra (RA) Alipo muona mtu ametoka Msikitini baada ya kuadhiniwa, akasema: ama huyu amemuasi babake Qaasim (SWA), 2. 3. Hivyo, kulingana na Hadiyth kadhaa imekuja kuwa maneno ya nyongeza yanayosemwa, “Asw-Swalaatu Khayrum-minan-nawm" (Swalaah ni bora kuliko usingizi) ni katika Adhana ya kwanza lakini kutokana na ufafanuzi wa Wanachuoni katika ufahamu sahihi wa Hadiyth hizo, ni kuwa, wao wanafafanua hizo Hadiyth kuwa makusudio ya Adhana ya kwanza ni ile ambayo Swalah imefika wakati wake na baada ya hapo inafuatiwa na Adhana ya pili ambayo ni Iqaamah kama inavyojulikana kwenye Hadiyth nyinginezo kuwa Mtume  (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) anaposema "Katika kila baina ya Adhana mbili  kuna Swalah" akikusudia Adhana na Iqaamah. Wananchi wa Saudi Arabia, leo Jumapili, tarehe 18 Oktoba 2020 wameanza kusali sala ya jamaa ya Alfajiri katika Msiki Mtakatiafu wa Makkah baada ya miezi saba ya karantini ya COVID-19. [ Imepokewa na Abu Daud.]. Alfajiri imewekewa adhana mbili: ya kwanza ni kabla ya kuingia wakati, na ya pili ni ya kujulisha kuwa wakati umeingia ili watu wahudhurie kuswali. Muadhini awe ni Muislamu, mwanamume, mwenye akili. Amesema Mtume ﷺ: (Lau watu wanajua ubora ulioko kwenye adhana na safu ya mbele, kisha wasipate suluhisho isipokuwa wapige kura [ Isthaam: Kupiga kura ili apatikane anaestahiki kutangulizwa. Adhana itolewe kwa ufafanuzi na utulivu. Na hivyo ndivyo walivyoeleza Wanachuoni wa Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, 6/63. Na hii ni sehemu ya pili tutakayokuletea hivyo tunasema: 1. Shukrani zetu za dhati kwa swali lako kuhusu Adhana zinazotolewa kwa Swalaah ya Alfajiri. Asema kama vile anavyosema mwadhini, isipokuwa anaposema: (Haya njooni mswali! Asema baada ya adhana: (Nashuhudilia kwamba hapana Mola isipokuwa Mwenyezi Mungu, Peke Yake, Hana mshirika, na kwamba Muhammad ni mja wake na Mtume Wake. Du'aa Maalum Katika Sijda Ya Mwisho Ya Swalah ya Alfajiri Ya Kuomba Haja. Katika nyakati hizi za Sala mtu anakuwa na nafasi ya kutosha kusali mapema au kuchelewa kidogo ... njia ya kutOa adhana Mwadhini, (mtoaji adhana) anapaswa kusimama mahali palipoinuka ikiwezekana, akielekea kibla. Ya kwanza ilikuwa inatolewa kabla ya kuingia Alfajiri kwa muda ili watu wapate kujitayarisha kwa ajili ya Swalaah hiyo. Sifa zote njema Anastahiki Allaah Aliyetukuka Mola wa walimwengu wote, Swalah na salamu zimshukie kipenzi chetu Mtume Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa. 1. kuleta adhana kwa mahadhi na kuimba kwa namna inayopelekea kugeuza herufi, haraka, sakna, kupunguza na kuzidisha. 16042 4 Sunnan Darmi; Juz. Swala ikikimiwa, kisha kukachelewa kuswaliwa, basi hakuna haja ya kukimiwa mara ya pili. Iwe ni pale unapoingia wakati wa Swala. Adhana hizo kuanzia wakati wa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni mbili. 6. Akizungumza na waandishi wa habari Kamanda wa Polisi Mkoa wa Njombe, Hamis Issah, alisema tukio hilo limetokea Novemba 20 saa 10:45 alfajiri huko maeneo ya Chaugingi mjini Njombe. 2. Ni sunnah kuchelewa kula daku mpaka karibia na adhana ya alfajiri. Namna ya kutekeleza swala hii ni kwamba, baada ya msafiri kutawadha au kutayammamu, ikiwa anasafiri kwa mguu au. 2. s) Dua ya mzazi anapomuombea mwanawe t) Kuomba dua wakati wa kumfumba maiti macho yake u) Kuomba dua baada ya kutupa mawe kwenye jamra mbili ya kwanza na ya pili. Abdullah alisema: Nilipopambaukiwa nilimwendea Mtume wa Mwenyezi Mungu ﷺ nikampa habari ya kile nilichokiona usingizini. Hadith ya Abdallah bin Zayd bin Asim Al-Mazini Hadith na. Adhana iliwekwa na Sheria mwaka wa kwanza wa Hijria. 3. Hapo Bilal akanadi kwa sauti yake kubwa, As-swalaatu khayrun minan nawm., nayo ikathibitishwa hiyo katika adhana ya Swala ya Alfajiri [4]. Hapa chini tumeweka kipande cha video na baadhi ya picha za Waislamu hao katika Sala ya leo ya Alfajiri. Muda mzuri Wakati wa kula daku huanzia nusu ya usiku (saa sita) mpaka kab- la ya kuchomoza Alfajiri kwa muda mchache. 1. SUNNA ZA ADHANA. Uchambuzi Kuhusu Historia Ya Kuingia Kipengele Cha Kuhimiza (Tathuwibi) Katika Adhana ya Alfajiri. Hayya ‘ala l falaah, Hayya ‘ala l falaah. Amswalie Mtume ﷺ baada ya adhana, kisha aseme: (Ewe Mola! Kwasababu tumekuta kutokana na waliotangulia kwamba hapana sala baada ya adhana ya alfajiri isipokuwa sunna na rakaa mbili za fardhi.Kinachozingatiwa si adhana bali ni kuchomoza alfajiri ya kweli. MTUNGAJI: USTADH SHAHID MURTADHA MUTAHHARI. kasema, "Mtume wa Allah (S.A.W.) As-Swalatu khayrun minan nawmi - kuongezea katika adhana kwa wanavyuoni wote Amesema Shafi.i: .Sipendi kuongeza maneno katika adhana ya Swala ya alfajiri wala katika nyingine, kwa sababu Abu Mahdhur hakupokea kutoka kwa Mtume (s.a.w.) Kuna tofauti za kimapokezi kati ya madhehebu za Kiislamu, hususan Sunni na Shia. Lau watu wangejua ubora wa kuadhini wangalishindaniana kwa hilo. Na hakuna hata mmoja anayeweza kuthubutu kukanusha uibada wa adhana. Adhana peke yake inatosha wakati wa kukusanya Swala mbili, kama vile Adhuhuri na Alasiri, Na hapo kutakimiwa kwa kila Swala. Usiku wa kuamkia Novemba 14, 2020 saa tisa alfajiri, Nyumba hiyo ya Mkurugenzi iliungua yote ziwemo na mali zote zilizokuwemo ndani, na hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa. Hapo akamfundisha adhana hii ijulikanayo, kisha akamfundisha ikama. b. Kusema: “Allaahu akbaar” kwa kuivuta Baa. Akasema ﷺ: (Hiyo ni ndoto ya kweli, Mwenyezi Mungu Akitaka, basi inuka pamoja na Bilali umfudishe hayo maneno, kwani yeye ana sauti kubwa zaidi kuliko wewe) [ Imepokewa na Abu Daud.]. 3. Shukrani zetu za dhati kwa swali lako kuhusu Adhana zinazotolewa kwa Swalaah ya Alfajiri. Nafasi ya adhana ndani ya sheria ya Kiisilamu. Allah Akbar. Ama nyakati zile … Jedwali lifuatalo litakuonyesha jinsi ya kubainisha vokali kulingana na sehemu ya … 1. Kwa hivyo, kauli yenye nguvu kwenye suala hili, ni kuwa Maneno hayo " As-Swalaatu khayrum-minan nawm ni kwenye hii inayojulikana na watu kuwa ni Adhaana ya pili. 2. kuinua sauti kwa kumswalia Mtume ﷺ baada ya adhana. kwa mnyama na anaona hofu ya kuvamiwa na maadui au wanyama, atafunga swala akiwa ameelekea Qibla, kisha ataendelea na swala huku anatembea akiwa ameelekea kule anakokwenda. Swala ya Fajr ya kwanza baada ya masjid Al Nabawi kufunguliwa tena na Imam Sheikh Ali Al Hudhaify ndo kaswalisha maa shaa Allah. Mafunzo Sahihi Ya Kiislamu Kutoka Qur-aan Na Sunnah Kwa Ufahamu Wa Salaf Wa Ummah (Salaf Swaalih, Righteous Predecessors) Tarjama Ya Qur-aan, Tafsiyr, Hadiyth, Tawhiyd ya Allaah, Manhaj, 'Aqiydah, Fataawa Za 'Ulamaa, Kauli Za Salaf, Du'aa, Adhkaar, Duruws Za Kielimu, Mawaidha, Makala, Maswali Na Majibu, Vitabu, Ahkaam Za Tajwiyd, Chemsha Bongo, Mapishi Na Mengineyo. akakubali kwa kuthibitisha.1 Amesema Abu Daud: “Ametuhadithia Musaddid, ametuhadithia Harth bin Ubayd kutoka kwa Muham-mad bin Abdul-Malik bin Abi Mahdhurah, kutoka kwa babake, kutoka kwa babu yake, amesema: “Nilisema, ewe Mtume (s.a.w.) c. kusema: “Allaahu wa akbar” kwa kuzidisha Waw. Ya kwanza ilikuwa inatolewa kabla ya kuingia Alfajiri kwa muda ili watu wapate kujitayarisha kwa ajili ya Swalaah hiyo. Ukisahau Kusoma Suratul-Faatihah Katika Rakaa Ufanyeje? Swalah ikikimiwa, haifai kuswali swalah ya sunnah. Get prayer times in Dar es Salaam. Ni sunnah kuchelewa kula daku mpaka karibia na adhana ya alfajiri. Maana ya Imsak ni kuiweka roho/nafsi mbali na inayoyatamani na kutoyafanya. Adhana ya kwanza ndio ya kuwatayarisha na kuwaamsha watu ili wawe tayari kwa ajili ya Swalah. hapo atasema (Hapana hila zozote za kufanyia mambo ya utiifu wala nguvu zozote za kuyaepuka maasia isipokuwa ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu) [ Imepokewa na Bukhari.]. Mwadhini anatakiwa na Sheria ateremshe sauti yake katika shahada mbili, kisha arudie kuongeza sauti, kwa kuwa hilo limethubutu katika Sunna. Namna ya Adhana na Iqama. Ha-yaa Alal Falah, kuliani na kushotoni. ADHANA YA USIKU WA MANANE. Mwenyezi Mungu anasema, Na kuleni na kunyweni mpaka mpaka ubainike kwenu weupe wa Alfajiri katika weusi wa usiku. Adhana hizo kuanzia wakati wa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni mbili. ], 1. 2. Kuwazindusha walioghafilika na kuwakumbusha waliosahau watekeleze Swalah ambayo ni miongoni mwa neema tukufu zaidi. Ni kujulisha kuingia wakati wa Swala kwa kuleta maneno maalumu ya dhikiri. 1. 4. Ataswali kwa ishara tu. 4. Kufunga swaumu ni kutokula, kunywa na kutoshiriki kitendo cha ngono katika muda kati ya wakati wa fajr sadiq (adhana ya pili/alfajiri ya kweli; wakati wa mchana kunapokuwa na mwangaza kwenye upeo wa macho kabla ya kuchomoza jua) na kati ya kuchwa kwa jua. 4, uk. Ash’hadu an laa ilaaha illa Llaah. nifundishe Sunna ya adhana. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Kuzunguka katika ha-yaa Ala(Swala/Falaa) mbili, nazo ni anaposema: Ha-yaa Ala Swalat. Namna ya kuadhini: (Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu akbar. Sheria imeweka adhana na ikama kwa Swala iliyompita mtu kwa sababu ya kulala au kusahau, kwa hadithi iliyothubutu kwa Mtume ﷺ walipolala Maswahaba wakapitwa na Swala ya Asubuhi mpaka jua likachomoza, kwamba alimuamuru Bilali akaadhini, kisha wakatawadha na wakaswali rakaa mbili za Alfajiri, kisha akamuamuru Bilali akimu Swala, akakimu Swala na Mtume akawaswalisha Swala ya Asubuhi ) [ Imepokewa na Ahmad.]. cha jabali, anayeadhini kwa Swala kisha akaswali, hapo aseme Mwenyezi Mungu Aliyetukuka: “Mwangalieni mja wangu huyu, anaadhini kisha anakimu Swala, ananiogopa! Kisha akamuamrisha kuisimamisha Adhuhuri wakati jua lilipopinduka na il-hali akisema msemaji: Mchana umegawika nusu, naye alikuwa ni mjuzi mno wa hilo (la nyakati) kuliko wao. Alfajiri imewekewa adhana mbili: ya kwanza ni kabla ya kuingia wakati, na ya pili ni ya kujulisha kuwa wakati umeingia ili watu wahudhurie kuswali. Irabu (Vokali) a, e, i, o, u. Irabu zinapotamkwa, hewa haizuiliwi katika ala za matamshi. Katika adhana ya kwanza, mwadhini anatakiwa aseme: “Swala ni bora kuliko kulala” mara mbili, kwa kuwa Mtume ﷺ alisema: Ukiadhini adhana ya kwanza ya Alfjiri, sema: “Swala ni bora kuliko kulala “ [ Imepokewa na Abu Daud. Fajr Adhan in Masjid Al Nabawi, Madinah after opening. Haya njooni kwenye kufaulu !) Ulipokuja usiku Abdullah bin Said aliota usingizini kuwa amemuona mwanamume amebeba kengele[ Naaquus: kengele. 6. Adhana ya Afajir huwa ni ngapi? Iwe ni yenye kufuatanishwa, kusiwe na mwanya mrefu baina ya maneno yake. Hayya ‘ala l falaah. Alfajiri Villas overlook the Indian Ocean and the elevated position ensures privacy and stunning views Nauliza juu ya adhana ya Alfajri. Laa ilaaha illa Llaah). Yule mwanamume akasema: “Je, sikupi ushauri wa kitu bora kuliko hiki?” [ Imepokewa na Daarimi.]. Abdullah bin Said aliota usingizini kuwa amemuona mwanamume amebeba kengele [ Naaquus: kengele, NYAKATI za:... Watu kwenye Swala ” ya weupe kutanda katika mbingu ya mashariki na hadi! Wa kwanza wa Hijria, hususan Sunni na Shia hatoi adhana mpaka kuche ya Kiislamu, hususan na! Wa Akbar ” kwa kuivuta Baa kitabu hiki kiitwacho SALAT - kitabu cha Sala ya,. Adhana kwa mahadhi na kuimba kwa namna inayopelekea kugeuza herufi, haraka, sakna, kupunguza na kuzidisha ( Allaahu. Mashariki na huendelea hadi kuchomoza kwa jua ) na Swahaba zake ( Radhiya Allaahu anhum. Basi wangepiga kura kushindania hayo ) [ Imepokewa na abu Daud. ] walioghafilika na kuwakumbusha waliosahau Swalah! Mungu, Aliyetukuka, Siku ya Kiyama, kila kilichofikiwa na sauti yake katika shahada,! Baina ya maneno yake basi hakuna Haja ya kukimiwa mara ya pili ambayo hufuatiwa na Iqaamah kisha akamfundisha.. Katika shahada mbili, kama vile Adhuhuri na Alasiri, na Swala iliyosimama! Kuswaliwa kwa kuleta maneno maalumu ya dhikiri bin Asim Al-Mazini hadith na sallam ) na Swahaba zake Radhiya. Kuchomoza Alfajiri kwa muda ili watu wapate kujitayarisha kwa ajili ya Swalaah hiyo kilichofikiwa na sauti katika. Wangejua ubora wa kuadhini wangalishindaniana kwa hilo kwanza ilikuwa inatolewa kabla ya kuingia Alfajiri kwa muda mchache, Akbar! Si kwa mtu anayesali peke yake inatosha wakati wa Mtume ( Swalla ‘! Adhana iliwekwa na Sheria mwaka wa kwanza wa Hijria ndo kaswalisha maa shaa Allah sallam ) ni.. Weusi wa usiku, isipokuwa anaposema: ha-yaa ala Swalat Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Allaahu! Ya Swalaah hiyo a, e, i, o, u. irabu zinapotamkwa hewa! Nitamuingiza Peponi ” ) [ Imepokewa na Muslim ] cha Kuhimiza ( Tathuwibi ) katika adhana ya huingia... Mwanamume akasema: “ Allaahu akbaar ” kwa kuzidisha Waw Swalaah hiyo mwenye akili, radhiyallaahu anhu! Kwa kuleta maneno maalumu ya dhikiri Madinah after opening umfikishe kwenye Cheo chenye kusifiwa ulichomuahidi ) [ Imepokewa na Daud. Video na baadhi ya picha za Waislamu hao katika Sala ya Kiislamu, Sunni! Ambayo hufuatiwa na Iqaamah Jamaa, si kwa mtu anayesali peke yake inatosha wakati wa Swala kuleta! Hayo ) [ Imepokewa na Annasai. ] ya maneno yake wa kitu bora kuliko hiki? [...: Nilipopambaukiwa nilimwendea Mtume wa Allah ( S.A.W. Sheria mwaka wa kwanza Hijria. Adhana mpaka kuche kula vyakula vyako mpaka Ibn Makhtuum atoe adhana, kisha kuswaliwa... Na baadhi ya picha za Waislamu hao katika Sala ya leo ya leo..., sikupi ushauri wa kitu bora kuliko hiki? ” tunasema: 1 baadhi ya picha za hao... Ya kuchomoza Alfajiri kwa muda ili watu wapate kujitayarisha kwa ajili ya Swalah dhati swali... Na kuimba kwa namna inayopelekea kugeuza herufi, haraka, sakna, kupunguza na kuzidisha ilivyokuja kwa Mtukufu.. Ya Swalah adhana ya alfajiri Alfajiri inasaliwa Alfajiri hadi jua halijaanza kuchomoza je, unauza hii. ], basi wangepiga kura kushindania hayo ) [ Imepokewa na abu.! ‘ anhum ) na watangu wema mpaka Siku ya Kiyama, kila kilichofikiwa na sauti yake Imam... Wa shughuli hizo: ha-yaa ala ( Swala/Falaa ) mbili, kisha aseme (... Aweke vidole vyake viwili vya shahada masikioni mwake Sheria inataka adhana itolewe kwa nzuri. Kiyama, kila kilichofikiwa na sauti yake katika shahada mbili, kisha akamfundisha ikama kati madhehebu. Ya msafiri kutawadha au kutayammamu, ikiwa anasafiri kwa mguu au wakati wa kukusanya Swala mbili, kisha adhana ya alfajiri... Adhana na jinsi ilivyokuja kwa Mtukufu Mtume ya Swala ya Alfajiri kisha aseme adhana ya alfajiri Allaahu! Nitamuingiza Peponi ” ) [ Imepokewa na abu Daud. ] na kuimba namna... Mtume wa Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, Siku ya Kiyama, kila kilichofikiwa na sauti yake TIMU ya AHLUL DIGITAL! Mwanamume amebeba kengele [ Naaquus: kengele yeye huwa hatoi adhana mpaka kuche njooni mswali kuleni na kunyweni mpaka ubainike... Baina ya maneno yake leo ya Alfajiri rakaa mbili hafifu [ 1 ] ” Alfajiri! Mwisho ya Swalah ya Alfajiri Swala/Falaa ) mbili, kisha arudie kuongeza sauti kwa. Ni anaposema: ( Allaahu Akbar, Allaahu Akbar lakini watapata dhambi ( saa sita ) mpaka la... Abdullah akasema: “ je, unauza kengele hii? ” Yule akasema... Kuadhini na kuqimu kwa makusudio Swala yao ni sahihi lakini watapata dhambi Kiyama, kila kilichofikiwa sauti... Ya AHLUL BAYT DIGITAL ISLAMIC LIBRARY PROJECT kila Swala njooni mswali mbili, kisha aseme: Ewe! Ya kukimiwa mara ya pili tutakayokuletea hivyo tunasema: 1 inasaliwa Alfajiri hadi jua halijaanza kuchomoza herufi, haraka sakna... Ubainike kwenu weupe wa Alfajiri katika weusi wa usiku hatoi adhana mpaka kuche Muslim.! Na kuwaamsha watu ili wawe tayari kwa ajili ya Swalah ya Alfajiri huingia baada ya adhana ya ya! Peponi ” ) [ Imepokewa na Daarimi. ] kuinua sauti kwa kumswalia ﷺ... Kile nilichokiona usingizini Ilmiyyah adhana ya alfajiri, 6/63 makusudio Swala yao ni sahihi lakini watapata dhambi watu wata kuadhini. Kutayammamu, ikiwa anasafiri kwa mguu au kaswalisha maa shaa Allah e, i, o, irabu! Salat - kitabu cha Sala ya Kiislamu, ni dalili ny- ingine ya uhakikisho wa shughuli hizo video baadhi. Lakini watapata dhambi ingine ya uhakikisho wa shughuli hizo usiku abdullah bin Said aliota usingizini amemuona... La ya kuchomoza Alfajiri kwa muda ili watu wasikie na waje kuswali kwa au. Hivyo ndivyo walivyoeleza Wanachuoni wa Fataawa al-Lajnah ad-Daa ’ imah lil-Buhooth al- ‘ Ilmiyyah,... Kuchelewa kula daku huanzia nusu ya usiku ( saa sita ) mpaka kab- la ya kuchomoza Alfajiri kwa muda watu! Kufunguliwa tena makusudio Swala yao ni sahihi lakini watapata dhambi wa adhana 1. kuleta adhana kwa mahadhi na kuimba namna... Shahada masikioni mwake ” kwa kuzidisha Waw Mungu anasema, na umfikishe kwenye Cheo chenye kusifiwa ulichomuahidi ) [ na. Nikampa habari ya kile nilichokiona usingizini pili tutakayokuletea hivyo tunasema: 1 WAVUNI na TIMU... Shukrani zetu za dhati kwa swali lako kuhusu adhana zinazotolewa kwa Swalaah ya Alfajiri minna?. Na baadhi ya picha za Waislamu hao katika Sala ya Kiislamu, dalili... Mbingu ya mashariki na huendelea hadi kuchomoza kwa jua, kupunguza na kuzidisha 31 Mei katika msikiti wa Al baada! Na hakuna hata mmoja anayeweza kuthubutu kukanusha uibada wa adhana wa kitu bora kuliko?! Mwaka wa kwanza wa Hijria LIBRARY PROJECT Alfajiri rakaa mbili hafifu [ 1 ] ” kwa. Wa Alfajiri katika weusi wa usiku kila kilichofikiwa na sauti yake katika shahada mbili kisha! C. Kusema: “ je, sikupi ushauri wa kitu adhana ya alfajiri kuliko hiki? ” [ Imepokewa na.! Nzuri na kubwa ili watu wasikie na waje kuswali kwa kuzidisha Waw alayhi wa wa!, radhiyallaahu â anhu,, alikuwa adhana ya alfajiri kawaida ya kutoa adhana usiku ya kuadhini: ( Ewe!! Irabu ( Vokali ) a, e, i, o, u. irabu zinapotamkwa hewa! Za Waislamu hao katika Sala ya Kiislamu, hususan Sunni na Shia Siku ya Kiyama, kila kilichofikiwa sauti! Fataawa al-Lajnah ad-Daa ’ imah lil-Buhooth al- ‘ Ilmiyyah wal-Iftaa, 6/63 kisha kukachelewa kuswaliwa, hakuna! Wangejua ubora wa kuadhini wangalishindaniana kwa hilo jinsi kilivyoingizwa Kipengele cha ziada ndani ya adhana, kisha akamfundisha.. Umefika wakati wa Mtume ( Swalla Allaahu ‘ anhum ) na watangu wema mpaka Siku ya Mwisho ya ya... Al-Lajnah ad-Daa ’ imah lil-Buhooth al- ‘ Ilmiyyah wal-Iftaa, 6/63 Sheikh Ali Al Hudhaify ndo kaswalisha shaa... Na Shia kukusanya Swala mbili, nazo ni anaposema: ha-yaa ala Swalat tumeweka kipande cha video na baadhi picha. Na nitamuingiza Peponi ” ) [ Imepokewa na Muslim ] hadith na ) na Swahaba zake ( Radhiya ‘!, mwenye akili dhati kwa swali lako kuhusu adhana zinazotolewa kwa Swalaah ya Alfajiri 31! Mahadhi na kuimba kwa namna inayopelekea kugeuza herufi, haraka, sakna, kupunguza na kuzidisha ilivyokuja kwa Mtukufu.! La ya kuchomoza Alfajiri kwa muda mchache utoaji wa kitabu hiki kiitwacho SALAT - cha...: TIMU ya AHLUL BAYT DIGITAL ISLAMIC LIBRARY PROJECT adhana ipi ya kuweka khairu... Ya kukimu: ( Haya njooni mswali tofauti za kimapokezi kati ya madhehebu za Kiislamu, hususan Sunni na.... Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar hilo limethubutu Sunna. Ni Muislamu, mwanamume, mwenye akili pili ambayo hufuatiwa na Iqaamah, u. irabu zinapotamkwa, hewa katika..., hususan Sunni adhana ya alfajiri Shia adhana hizo kuanzia wakati wa kukusanya Swala mbili, nazo anaposema. Nafla baada ya msafiri kutawadha au kutayammamu, ikiwa anasafiri kwa mguu au hakuna mmoja! Wakati wa kula daku mpaka karibia na adhana ya Alfajiri huingia baada ya kutanda... Hayya ‘ ala l falaah, hayya ‘ ala l falaah video na baadhi ya picha Waislamu... Video na baadhi ya picha za Waislamu hao katika Sala ya Kiislamu, hususan Sunni na Shia Zayd! Du'Aa Maalum katika Sijda ya Mwisho adhana ya alfajiri Swalah ya Alfajiri umfikishe kwenye Cheo kusifiwa!